Podczas posiedzenia, które miało miejsce 13 grudnia 2023 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, członkowie organu podjęli 15 uchwał, m.in. dotyczących powołania nowych zespołów podlegających Krajowej Radzie PIIB.

Podczas posiedzenia dokonano wstępnego podsumowania szkoleń online za drugie półrocze 2023 r. oraz przygotowano Plan Pracy Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Krajowej Rady PIIB na 2024 r.

Ostatni kwartał 2023 r. był okresem intensywnych prac Komisji ds. Etyki Krajowej Rady PIIB, która uaktualnia i modyfikuje zapisy zawarte w „Kodeksie zasad etyki zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa”.

W siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie 14 grudnia 2023 r. odbyło się stacjonarne posiedzenie Krajowej Komisji Rewizyjnej PIIB. Prowadziła je Urszula Kallik, przewodnicząca komisji.

W ostatnim kwartale 2023 r. członkowie Zespołu ds. BIM powołanego w ramach Komisji ds. Cyfryzacji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa obradowali trzykrotnie: 20 października, 21 listopada oraz 8 grudnia.