W dniu 21 lutego br. odbyło się kolejne posiedzenia KUDZ PIIB, którego głównym przedmiotem było podsumowanie szkoleń w PIIB wraz z przyjęciem sprawozdania KUDZ z działalności w 2022 roku.

– Chcemy, aby cyfryzacja była wspólnym sukcesem całej branży, a nie wspólnym problemem – napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes PIIB, na łamach najnowszego wydania „Inżyniera Budownictwa”.

Zapraszamy do lektury artykułów opublikowanych w najnowszym wydaniu miesięcznika Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

23 stycznia 2023 roku odbyła się w Warszawie, w siedzibie PIIB, całodzienna narada szkoleniowa członków KKR i przewodniczących OKR w której wzięły udział 24 osób (8 z KKR i 16 przewodniczących OKR).

Spotkanie odbyło się w trybie stacjonarnym. Obrady prowadziła przewodnicząca KKR Urszula Kallik.

W naradzie uczestniczył Mariusz Dobrzeniecki, prezes Rady Krajowej PIIB. Podkreślił, że „siła Izby tkwi w jej jedności i jest to lekcja do odrobienia”. Przedstawił informacje dotyczące aktualnych spraw PIIB.

Przewodnicząca KKR omówiła działania Komisji w 2022 roku, plan działania na I półrocze 2023 r. oraz wnioski wynikające ze sprawowanego przez KKR  nadzoru nad OKR.

Przewodniczący OKR przedstawili informacje: o działaniach komisji w 2022 r.; o przeprowadzanych kontrolach działalności okręgowych izb za rok 2022; oraz o problemach związanych z wypełnianiem zadań statutowych i regulaminowych.

Część szkoleniową prowadził mecenas Krzysztof Zając. Szczegółowo omówił obowiązki i odpowiedzialność członków organów kontrolnych; jakość pracy organów kontrolnych PIIB oraz  procedury przeprowadzania kontroli działalności okręgowych izb przez komisje rewizyjne

Z narady zostaną przygotowane materiały szkoleniowe.

 

W dniu 17 stycznia 2023 r. w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa odbyło się  posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB. Głównymi tematami spotkania były: dyskusja i przyjęcie stanowiska w sprawie wniosków zjazdowych przekazanych przez Komisję Wnioskową Krajowej Rady PIIB oraz omówienie kwestii istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego. Dyskutowano także o planowanej nowelizacji ustawy Prawo budowlane, omawiając najważniejsze uwagi zgłoszone przez PIIB do tego projektu.

 

Spotkanie otworzył i prowadził Tomasz Radziewski – przewodniczący Komisji Prawno-Regulaminowej. W posiedzeniu uczestniczyli także Prezes Krajowej Rady PIIB Mariusz Dobrzeniecki oraz Sekretarz Tomasz Piotrowski.

Prezes Krajowej Rady PIIB poinformował zebranych, na jakim etapie są prace dotyczące nowelizacji ustawy Prawo budowlane.

 

Sekretarz Krajowej Rady zwrócił m.in. uwagę na zmianę sposobu udostępniania aktów prawnych na stronie internetowej Izby. Podjęte działania mają na celu zachęcenie członków samorządu do korzystania z darmowego dostępu do serwisu Wolters Kluwer, zawierającego na bieżąco aktualizowany zbiór aktów, orzecznictw oraz porad prawnych.

Zgodnie z przyjętym porządkiem obrad, zatwierdzono treść protokołu z ostatniego posiedzenia komisji w dniu 18 października 2022 r. oraz uzgodniono i przyjęto stanowisko odnośnie trzech wniosków zjazdowych.

Ważnym elementem posiedzenia była obszerna dyskusja na temat interpretacji przepisów regulujących kwestię istotnego odstąpienia od zatwierdzonego projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego, a także projektowanych zmian ustawy Prawo budowlane.

Kolejne posiedzenie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady PIIB wstępnie zaplanowano na dzień 28 marca 2023 r.