13 listopada 2023 roku rozpoczęło się Szkolenie Sekretarzy i Dyrektorów/Kierowników Biur PIIB oraz OIIB. Szkolenie odbywa się w Hotelu Tobaco w Łodzi. W szkoleniu biorą udział Sekretarze i Dyrektorzy prawie wszystkich izb okręgowych. Szkolenie rozpoczął Sekretarz KR PIIB Tomasz Piotrowski oraz Dyrektor Krajowego Biura Wojciech Surowiecki witając wszystkich uczestników szkolenia oraz zaproszonych gości. Na początek swoje prezentacje przedstawili Luxmed oraz Medicover Sport. Przedstawiciele izb okręgowych mieli czas na indywidualne rozmowy. Po lunchu rozpoczął się panel cyfryzacyjny, który rozpoczął Sekretarz Krajowej Rady PIIB. Podczas tej części prezentacje przedstawili przedstawiciele e-MSI w sprawie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów oraz ENTIM. W tej części omówiono problemy dotyczące m.in. numeracji uchwał, systemu BUDINFO, a także zostało przeprowadzone testowe głosowanie za pośrednictwem aplikacji, która spotkała się z szerokim zainteresowaniem. Dzień upłynął pod hasłem szerokiej dyskusji i wielu ważnych wniosków.

Rektorzy uczelni technicznych apelują o utworzenie ministerstwa budownictwa.

Apel Jako rektorzy polskich uczelni technicznych wywodzący się ze środowiska budowlanych, apelujemy o utworzenie odrębnego Ministerstwa Budownictwa, które jest niezbędne do właściwego funkcjonowania tego sektora. Wagę utworzenia odrębnego ministerstwa zajmującego się wyłącznie sprawami budownictwa zauważono już w 1949 r., co pozwoliło na odbudowanie naszego kraju po zniszczeniach podczas drugiej wojny światowej. Powołano wówczas Ministerstwo Budownictwa, którego nazwa była zmieniana, ale zawsze obejmowała wprost resort budownictwa. Od 2018 r., budownictwo zostało istotnie zmarginalizowane poprzez utworzenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Obecnie, nadzór nad sprawami budownictwa sprawowany jest przez kilka resortów, w tym. m.in. przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Infrastruktury, a nawet Ministerstwo Cyfryzacji, czy środowiska, co nie pozwala na pełną i spójną koordynację działań w tym sektorze. Skutki tego stanu rzeczy widoczne są nie tylko na polu legislacji, na którym zapanował negatywny w skutkach chaos prawny, ale też w praktyce, gdzie pracują nasi absolwenci po uzyskaniu uprawnień budowanych upoważniających do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie – w zawodach zaufania publicznego. Nie możemy też nie wskazać na pogłębiający się kryzys mieszkaniowy, którego nie pomogły rozwiązać ostatnie zmiany przepisów Prawa budowlanego, które tworzone były w pośpiechu i bez pogłębionych i rzetelnych konsultacji z zainteresowanymi środowiskami. Czując się odpowiedzialni za sprawy szeroko pojętego budownictwa, dla którego kształcimy młode kadry, apelujemy o powrót do dobrej praktyki powierzania spraw merytorycznych z zakresu budownictwa fachowcom w tej dziedzinie. Ufamy, że utworzenie Ministerstwa Budownictwa, przyczyni się do poprawy w tym ważnym dla Polski sektorze budownictwa.

Apel o utworzenie Ministerstwa Budownictwa

Polska Izba Inżynierów Budownictwa apeluje o utworzenie nowego ministerstwa odpowiedzialnego za sektor polskiego budownictwa.

Od lipca 2023 r. do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wpływają zapytania z Ministerstwa Rozwoju i Technologii w sprawie ewentualnej odpowiedzialności kierownika budowy w kontekście oddania do użytkowania budynku, który nie spełnia norm użytkowania w zakresie wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP.

– Ciągłe zmiany w przepisach Prawa budowlanego nie zapewniają branży poczucia stabilności i blokują jej rozwój – napisał Mariusz Dobrzeniecki, prezes Krajowej Rady PIIB, na łamach najnowszego wydania „Inżyniera Budownictwa”.