Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Tryb postępowania rzeczników odp. zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odp. zawodowej w budownictwie

 

Krajowy Rzecznik Odp. Zawodowej

Regulamin KROZ
Tryb postępowania rzeczników odp. zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odp. zawodowej w budownictwie
Terminarz posiedzeń KROZ
Dyżury
Etyka a nadzór nad wykonywaniem zawodu
PDF Drukuj Email
środa, 24 października 2018

załącznik do uchwały

 

Uchwała nr 27/R/18
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 17 października 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

Na podstawie § 11 regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 11 regulaminu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i po uzyskaniu pozytywnych opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej uchwala się, co następuje:


§ 1.

 

W uchwale Nr 38/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie zmienionej uchwałą nr 10/R/2012 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2012 roku załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.§ 2.


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Uchwała nr 10/R/2012
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2012 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

Na podstawie § 11 regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 11 regulaminu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i po uzyskaniu pozytywnych opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, uchwala się, co następuje:

§ 1.

W trybie postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 38/R/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 36 dodaje się § 36a ust. 1 i 2 w brzmieniu:

1. Rzecznik powinien zakończyć postępowanie wyjaśniające nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawę szczególnie skomplikowaną – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

2. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie rzecznik jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.”;

2) w § 41 :

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w § 39, rzecznik wydaje decyzję o umorzeniu postępowania w całości lub w części, którą doręcza wraz z uzasadnieniem członkowi izby samorządu zawodowego, którego dotyczy postępowanie wyjaśniające”;

b) ust. 10:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję — umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części,”;

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.”;

3) § 89 otrzymuje brzmienie:

1. Wezwania i zawiadomienia o terminach posiedzeń powinny być wysłane, tak aby w razie stwierdzenia przeszkód w ich doręczeniu można było wezwania i zawiadomienia wysłać ponownie albo odwołać posiedzenie i zawiadomić o tym osoby, którym zawiadomienia lub wezwania zostały już uprzednio doręczone.

2. W sprawach niecierpiących zwłoki wezwania można dokonać również telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z podaniem danych wymienionych w art. 54 § 1 K.p.a oraz imienia, nazwiska i stanowiska służbowego pracownika organu wzywającego.

_@POCZ@__@KON@_3. Wezwanie dokonane w sposób określony w § 1 powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie.”;

4) w § 117 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:

5. Gdy żądanie wszczęcia postępowania zostało wniesione przez osobę niebędącą stroną lub z innych uzasadnionych przyczyn postępowanie nie może być wszczęte, sąd dyscyplinarny wydaje postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.

6. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 5, służy zażalenie.”;

5) w § 121 ust. 1 pkt 5 skreśla się wyrazy „w niższej instancji”;

6) § 125 otrzymuje brzmienie:

1.Pisma doręcza się stronie, a gdy strona działa przez przedstawiciela – temu przedstawicielowi.

2. Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika.

3. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.

4. W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu. Strona powinna być również pouczona o możliwości złożenia odpowiedzi na pismo wszczynające postępowanie i wyjaśnień na piśmie oraz o tym, kto może być ustanowiony pełnomocnikiem.”;

7) § 139 utrzymuje brzmienie:

§ 139. 1. Strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Prawo to przysługuje również po zakończeniu postępowania.

2. Czynności określone w ust. 1 są dokonywane w lokalu organu samorządu zawodowego w obecności pracownika tego organu.

3. Strona może żądać uwierzytelnienia odpisów lub kopii akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.

4. Odmowa umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii i odpisów, uwierzytelnienia takich kopii i odpisów lub wydania uwierzytelnionych odpisów następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.”;

8) w § 141 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1. Sąd dyscyplinarny przeprowadzi, z urzędu lub na wniosek strony, w toku postępowania rozprawę, w każdym przypadku gdy zapewni to przyspieszenie lub uproszczenie postępowania lub gdy wymaga tego przepis prawa.”;

9) § 149 otrzymuje brzmienie:

§ 149. Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania albo odmowy podjęcia zawieszonego postępowania służy stronie zażalenie.”;

10) § 150 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe w całości albo w części, sąd dyscyplinarny wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części”;

11) w § 175 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) uchyla zaskarżoną decyzję w całości albo w części i w tym zakresie orzeka co do istoty sprawy albo uchylając tę decyzję — umarza postępowanie pierwszej instancji w całości albo w części albo,”;

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

4) może uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, gdy decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie. Przekazując sprawę, organ ten powinien wskazać, jakie okoliczności należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.”;

12) § 181 otrzymuje brzmienie:

§ 181. Po otrzymaniu z sądu administracyjnego skargi na decyzję przewodniczący krajowego sądu lub rzecznik koordynator zleca kancelarii prawnej świadczącej pomoc prawną dla danego organu przygotowanie odpowiedzi na skargę.”;

13) § 183 otrzymuje brzmienie:

§ 183. Odpowiedź na skargę podpisuje przewodniczący krajowego sądu lub krajowy rzecznik, który wydał zaskarżone rozstrzygniecie albo pełnomocnik procesowy organu.”;

14) § 185 otrzymuje brzmienie:

§ 185 W postępowaniu przed sądem administracyjnym, krajowy sąd lub krajowy rzecznik reprezentowany jest przez pełnomocnika procesowego. Pełnomocnikiem tym może być radca prawny lub adwokat.”,

15) W załączniku do trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej w budownictwie - Wykazie formularzy stosowanych w postępowaniu w sprawach odpowiedzialności zawodowej wprowadza się następujące zmiany:

- formularz dla Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w pkt 16 oraz dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w pkt 24 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do uchwały,

- formularz dla Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w pkt 18 oraz dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w pkt 26 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 2 do uchwały,

- formularz dla Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w pkt 21 oraz dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w pkt 29 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do uchwały,

- formularz dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w pkt 12 oraz dla Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w pkt 17 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 4 do uchwały,

- po pkt 4 dla Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

4a) postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania – 47”

oraz dodaje się formularz w brzmieniu określonym w załączniku nr 5 do uchwały,

- po pkt 11 dla Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej dodaje się pkt 11a i 11 b w brzmieniu:

11a) Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania – 67

11b) Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania – 68-69”

oraz odpowiednio formularz w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały oraz w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do uchwały,

- po pkt 16 dla Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Sądu Dyscyplinarnego dodaje się pkt 16a i 16b w brzmieniu:

16a) Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania – 67

16b) Postanowienie o odmowie podjęcia zawieszonego postępowania – 68-69”

oraz odpowiednio formularz w brzmieniu określonym w załączniku nr 6 do uchwały oraz w brzmieniu określonym w załączniku nr 7 do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1

Uchwała nr 38/R/06

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 grudnia 2006 roku

w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych

i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

Na podstawie § 11 regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 11 regulaminu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i po uzyskaniu pozytywnych opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, uchwala się, co następuje:

§ 1.

1.            Ustala się tryb postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2.            Ustala się tryb postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

3.            Ustala się regulamin postępowania okręgowych sądów dyscyplinarnych jako sądów polubownych stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała nr 17/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej 
i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie zmieniona uchwałą 34/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 października 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych  w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:


Załącznik nr 3
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

.

Poprawiony: środa, 24 października 2018
 

Prawo budowlane 2020

Poradnik
Narzędzia
Projektant
Kierownik budowy
Pytania i odpowiedzi
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa