załącznik do uchwały

Uchwała nr PIIB/KR/0024/2023

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 grudnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji do spraw cyfryzacji

 

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 23/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie Komisji do spraw cyfryzacji, zmienionej uchwałą Nr 4/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr 27/R/22 z dnia 7 września 2022 r. Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwałą Nr 5/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 września 2022 r. i uchwałą nr 53/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 grudnia 2022 r. oraz uchwałą nr PIIB/KR/0018/2023 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2023 r. w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w ust. 5 w pkt 22 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 22 dodaje pkt 23 w brzmieniu: „23) Artur Juszczyk – Lubuska OIIB.”,
  2. w ust. 7 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 11 dodaje pkt 12 w brzmieniu: „12) Artur Juszczyk – Lubuska OIIB.”.

§ 2.

Tekst jednolity uchwały nr 23/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie Komisji do spraw cyfryzacji uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Nr 4/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr 27/R/22 z dnia 7 września 2022 r. Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, uchwałą Nr 5/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 września 2022 r., uchwałą nr 53/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 grudnia 2022 r. i uchwałą nr PIIB/KR/0018/2023 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 września 2023 r. oraz niniejszą uchwałą stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji do spraw cyfryzacji.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.