Uchwała nr 51/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie przekazania rocznych składek

 

Na podstawie § 3 pkt 6 oraz pkt 8 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Wyraża się zgodę na przekazanie rocznych składek za 2023 r. z tytułu członkostwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w:

  1. Europejskiej Radzie Izb Inżynierskich (European Council of Engineers Chambers ECEC) w wysokości 6419,59 EUR,
  2. Europejskiej Radzie Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineers ECCE) w wysokości 5033,00 EUR.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.