załącznik do uchwały

Uchwała nr 23/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw Cyfryzacji

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Powołuje się na okres VI kadencji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Komisję do spraw cyfryzacji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwaną dalej "Komisją".
 2. Przedmiotem prac Komisji jest:
  1. aktualizacja i realizacja strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Inżynierów w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazanie sposobów realizacji tej strategii,
  2. przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz zainteresowanych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, z uwzględnieniem technicznych możliwości Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Serwisu Budowlanego BUDINFO,
  3. podejmowanie innych działań związanych z cyfryzacją.
 3. W skład Komisji wchodzi:
  1. Zespół do spraw Building Information Modeling (BIM), zwany dalej "Zespołem BIM",
  2. Zespół do spraw Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), zwany dalej "Zespołem SEOD",
 4. Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Tomaszowi Piotrowskiemu.
 5. Funkcję Przewodniczącego Zespołu BIM powierza się Panu Ryszardowi Rotter.
 6. Funkcję Przewodniczącego Zespołu SEOD powierza się Panu Romanowi Karwowskiemu.
 7. Zadaniem Zespołu BIM jest realizowanie strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazywanie sposobów realizacji tej strategii.
 8. Zadaniem Zespołu SEOD jest pełnienie funkcję pomocniczej, doradczej, nadzorczej i zatwierdzającej w postępowaniu mającym na celu wybór usługodawców i dostawców realizujących zamówienia związane z wykonaniem i wdrożeniem SEOD, w tym zatwierdzenie warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi i dostawy związane z wykonaniem i wdrożeniem SEOD oraz rozstrzygnięcia Komisji Przetargowej i Komisji do Spraw Zamówień oraz przedłożenie Krajowej Radzie do zatwierdzenia wyboru wykonawcy oraz projektu umowy, a w szczególności:
  1. opracowanie szczegółowego zakresu i wymagań SEOD;
  2. opracowanie harmonogramu wykonania i wdrażania SEOD;
  3. opracowanie kosztorysu wykonania i wdrożenia SEOD;
  4. współpraca z Komisją Przetargową i Komisją Do Spraw Zamówień w realizacji jej zadań mających na celu wybór usługodawców i dostawców realizujących zamówienia związane z wykonaniem i wdrożeniem SEOD, w tym w:
   1. opracowaniu kryteriów wyboru oraz w określeniu rodzajów dokumentów załączanych do ofert,
   2. przygotowaniu parametrów i standardów dla zamawianych towarów lub usług,
   3. porównaniu parametrów lub standardów określonych w ofertach z parametrami i standardami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
   4. porównaniu cen lub kosztów określonych w ofertach,
  5. zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej i Komisji Do Spraw Zamówień w sprawach wymienionych w pkt 4 oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,
  6. prowadzenie z udziałem Komisji Przetargowej i Komisji Do Spraw Zamówień negocjacji z zachowaniem konkurencji,
  7. zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej i Komisji Do Spraw Zamówień o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku zamówień w trybie zapytania o cenę,
  8. przekazanie do zatwierdzenia przez Krajową Radę propozycji wyboru wybór usługodawców i dostawców realizujących zamówienia związane z wykonaniem i wdrożeniem SEOD dokonanych w trybie przetargu ograniczonego oraz negocjacji z zachowaniem konkurencji,
  9. udział w odbiorze SEOD po jego wykonaniu i wdrożeniu;
  10. nadzór i koordynacja wdrażania SEOD.
 9. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa proponowanego składu Komisji i Zespołów.

 

§ 2.

 1. Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:
  1. kierowanie pracami Komisji,
  2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
  3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
  4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
  6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
  7. organizacja prac Komisji.
 2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu stosuje się odpowiednio ust.1.

 

§ 3.

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.
 2. Posiedzenia Komisji są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu osobowego.
 3. Stanowiska Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym przy zachowaniu zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
 4. Z obrad Komisji i podjętych decyzji sporządza się protokół, który członkowie Komisji akceptują na kolejnym posiedzeniu.
 5. W razie konieczności zasięgnięcia opinii specjalistycznych Przewodniczący Komisji może zapraszać inne osoby do udziału w jej pracach.
 6. Ust.1-5 stosuje się odpowiednio do Zespołów.

 

§ 4.

 1. Komisja i Zespoły wybierają ze swojego grona Sekretarza Komisji (Zespołu).
 2. Do zadań Sekretarza Komisji (Zespołu) należy:
  1. przygotowanie projektu porządku obrad,
  2. zawiadamianie o posiedzeniach członków Komisji (Zespołu) i osoby zaproszone,
  3. prowadzenie listy obecności członków Komisji (Zespołu) na posiedzeniach,
  4. protokołowanie posiedzeń Komisji (Zespołu),
  5. prowadzenie dokumentacji pracy Komisji (Zespołu),
  6. dostarczenie członkom Komisji (Zespołu) materiałów dotyczących porządku obrad,
  7. bieżące współdziałanie z biurem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 5.

 1. Komisja w terminie do dnia 30 października 2022 r. opracuje plan pracy na okres do 31 grudnia 2023 r.
 2. Komisja opracowuje plan pracy Komisji i Zespołów na kolejne lata kalendarzowe do 30 października roku poprzedzającego rok objęty planem.

 

§ 6.

Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do składania Krajowej Radzie sprawozdania z działalności Komisji, w tym do informowania Krajowej Rady o wypracowanych stanowiskach w określonych sprawach.

 

§ 7.

 1. Do zamawiania usług i dostaw związanych z wykonaniem i wdrożeniem SEOD, których wartość przekracza w ciągu roku kalendarzowego równowartość 25 tys. EURO, stosuje się regulamin stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Do zamówień nie objętych regulaminem, o którym mowa w ust.1 stosuje się regulamin dokonywania zakupów, zlecania dostaw i świadczenia usług na rzecz Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, stanowiący załącznik do uchwały Krajowej Rady nr 38/R/09 z dnia 16 grudnia 2009 roku z uwzględnieniem kompetencji Zespołu.

 

§ 8.

Obsługę biurową i prawną prac Komisji zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 9.

Uchyla się:

 1. uchwałę nr 11/R/20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 2 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji do spraw BIM, zmienioną uchwałą nr 10/R/21 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2021 r.
 2. uchwała nr 15/R/21 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 1 września 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), zmieniona uchwałą nr 7/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.