Uchwała Nr 6/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwołania XX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

 

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), § 10 ust. 4 i 4a statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XX Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od godz. 9:00 w dniu 18 czerwca 2021 r. do godz. 16:00 w dniu 19 czerwca 2021 r., jako sprawozdawczy, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość – systemu informatycznego, zwany dalej „Zjazdem”.

2. Program Zjazdu, projekty uchwał oraz materiały zjazdowe, niezbędne do ich rozpatrzenia, będą dostępne w systemie informatycznym po ich przyjęciu odrębną uchwałą Krajowej Rady.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Sekretarzowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

 

Uchyla się uchwałę Nr 14/R/20 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zwołania XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.