Załącznik do uchwały

                                            Uchwała nr 13/R/2020

                                       Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 2 września 2020 r.

w sprawie umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1.

  1. Przyjmuje się rekomendację zespołu do spraw ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa w sprawie przyjęcia oferty i zawarcia z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na lata 2021-2024, zwanej dalej „umową generalną”.
  2. Projekt umowy generalnej stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Skarbnika Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do podpisania umowy generalnej o której mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.