Załącznik do uchwały

 

Uchwała nr 30/R/15
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 9 grudnia 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia uchwały Prezydium
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.Na podstawie § 6 ust. 2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:§ 1.Zatwierdza się uchwałę Prezydium Krajowej Rady nr 2/P/15 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie zmian w regulaminie pracy oraz regulaminie gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Krajowego Biura PIIB, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.