Uchwała nr 17/R/10
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 1 września 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.

 

Na podstawie art. 33 pkt. 3 i 13 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 11/R/10 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego § 2 ust.1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Do sporządzenia i podpisania wniosku, o którym mowa w § 1, złożenia go w Trybunale Konstytucyjnym oraz do reprezentowania Wnioskodawcy przed Trybunałem Konstytucyjnym upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Pana Andrzeja Rocha Dobruckiego oraz Sekretarza Krajowej Rady Pana Ryszarda Dobrowolskiego lub zastępcę sekretarza Joannę Gieroba.".

§ 2.

1.    Pozostają w mocy czynności prawne i faktyczne dokonane przed podjęciem niniejszej uchwały w imieniu Wnioskodawcy przez osoby wymienione w § 2 ust.1 uchwały nr 11/R/10 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego.
2.    Zatwierdza się czynności prawne i faktyczne dokonane przed Trybunałem Konstytucyjnym przed podjęciem niniejszej uchwały w imieniu Wnioskodawcy przez osoby wymienione w § 1 niniejszej  uchwały pismami z dnia 3 sierpnia 2010 r. i 23 sierpnia 2010 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.