Uchwała Nr 3/R/09
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie przyjęcia wytycznych dotyczących postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych.


§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa przyjmuje wytyczne dotyczące postępowania w sprawie świadczenia usług transgranicznych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.