Uchwała nr 12/R/08

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 listopada 2008r.

w sprawie wniosku do Trybunału KonstytucyjnegoNa podstawie art. 33 pkt. 3, 13 i 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z  2001r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.) oraz § 11 ust. 1 a statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia zwrócić się do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z przepisami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisu art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z póżn. zm.).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia