załącznik do uchwały

Uchwała nr 11/R/08

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 listopada 2008r.

w sprawie nowelizacji ustawy o samorządach     

zawodowych architektów,

inżynierów budownictwa oraz urbanistów.


Na podstawie art. 33 pkt. 3, 13 i 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów ( Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42 z póżn. zm.) oraz § 11 ust. 1 a statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się co następuje:


§ 1.

1.    Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa postanawia przedstawić Senatowi Rzeczypospolitej Polskiej stanowisko w sprawie ustawy z dnia 8 października 2008r. o zmianie ustawy o samorządach architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów oraz ustawy- Prawo budowlane (druk senacki nr 273).

2.    Stanowisko, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.


§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.