załącznik do uchwały

Uchwała Nr 18/R/08 Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 5 listopada 2008r.

w sprawie roty i trybu przyjmowania ślubowania składanego

przez otrzymujących uprawnienia budowlane.Uchwala się co następuje.


§ 1.

Ustanawia się rotę ślubowania, którą składają inżynierowie otrzymujący uprawnienia budowlane. Rota ślubowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Do przyjęcia ślubowania upoważnieni są, działający łącznie, przewodniczący okręgowej rady i przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej.

§ 3.

Ślubowanie powinno mieć uroczysty charakter.

§ 4.

Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty ślubowania inżynierowie stojąc wypowiadają słowo „ ślubujemy”.

§ 5.

Podpis złożony przy odbiorze decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych jest jednocześnie potwierdzeniem złożenia ślubowania.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.