Uchwała nr 41/R/05

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 21 grudnia 2005 r.

 

w sprawie uchylenia uchwały

Na podstawie art. 33 pkt 15 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz.2052, z 2003 r. Nr 190, poz. 1864 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

Uchyla się sprzeczną z prawem – wydaną bez podstawy prawnej i naruszającą zasady etyki zawodowej – uchwałę nr 12/R/2005 Rady Okręgowej Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Zielonej Górze z dnia 14 października 2005 r. w sprawie podjęcia uchwał sprzecznych z ustawą o samorządach zawodowych o powołaniu przez PIIB Komitetu Organizacyjnego do tworzenia nowej Izby Inżynierów Budownictwa na terenie województwa lubuskiego.

 

§ 2

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.