Załączniki:
Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych
Załącznik 1a - Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
Załącznik 1b - Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
Załącznik 1c - Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych.
Załącznik 2 - Karta osobowa.
Załącznik 3 - Zaświadczenie o zatrudnieniu.
Załącznik 4 - Protokół postępowania kwalifikacyjnego.
Załącznik 5 - Postanowienie.
Załącznik 6 - Decyzja odmowna.
Załącznik 7 - Decyzja odmowna.Uchwała Nr 43/R/03

 

z dnia  17 grudnia  2003 r.

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

w sprawie Regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych

 

Na podstawie art. 33 pkt 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z 2002 r. Nr 23, poz. 221 oraz Nr 240, poz. 2052) oraz  § 3 pkt 9 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Okręgowym Komisjom Kwalifikacyjnym Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

 

Traci moc Regulamin postępowania kwalifikacyjnego przyjęty uchwałą  nr 1/R/03 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 22 stycznia 2003 r.

 

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.