Powołana grupa jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa. Zespołowi przewodniczy reprezentant PIIB.

W kwietniu br. we wszystkich 16 okręgowych izbach inżynierów budownictwa odbyły się zjazdy sprawozdawczo-wyborcze. Przedstawiamy wyniki głosowań.

Badanie użyteczności tworzonych w GUNB systemów IT odbywa się już na bardzo wczesnym etapie. W przypadku systemu EKOB już teraz makiety są udostępniane interesariuszom.

Niedobór materiałów, wzrost cen, wyhamowanie inwestycji i odpływ ukraińskich pracowników to piętrzące się problemy w sektorze budownictwa od czasu inwazji Rosji na Ukrainę.

Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jest podstawą i gwarancją profesjonalnego wykonywania przez nich samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.