Uchwała nr PIIB/KR/0018/2023

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 6 września 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji do spraw cyfryzacji

 

Na podstawie § 3 pkt 17 w związku z § 6 ust.1 pkt 6 u ust.2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

  W uchwale nr 23/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie Komisji do spraw cyfryzacji, zmienionej uchwałą Nr 4/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr 27/R/22 z dnia 7 września 2022 r. i uchwałą Nr 5/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 września 2022 r. oraz uchwałą nr 53/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 14 grudnia 2022 r. w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w ust. 5 w pkt 19 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 19 dodaje pkt 20-22 w brzmieniu:
   1. „20) Ryszard Rotter – Dolnośląska OIIB,
    21) Roman Karwowski – Śląska OIIB,
    22) Elwira Korszla - Małopolska OIIB.”,

  2. ust.6 otrzymuje brzmienie:
   1. „6. Funkcję Przewodniczącej Zespołu BIM powierza się Pani Elwirze Korszli.”,

  3. w ust. 7 w pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 10 dodaje pkt 11 w brzmieniu:
   1. „11) Ryszard Rotter – Dolnośląska OIIB.”.

  § 2.

  Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji do spraw cyfryzacji.

  § 3.

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.