Uchwała nr 54/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie nadania Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 6 ust. 1 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r., uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r., uchwałą nr 8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., uchwałą nr 10/20 z dnia 20 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 9/21 z dnia 19 czerwca 2021 r. w związku z § 4 ust. 1 regulaminu nadawania Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia "Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa" uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Na wniosek okręgowej rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu Januszowi Kozuli.

 

§ 2.

  1. Wymieniona w § 1 osoba swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniła się do rozwoju budownictwa i samorządności w naszym kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samorządu zawodowego inżynierów budownictwa jak i zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego.
  2. Mgr inż. Janusz Kozula jest absolwentem Wydziału Budownictwa Ogólnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z prawie 60-letnim stażem pracy zawodowej. Posiada uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, mostów, linii i węzłów kolejowych. Pracę zawodową rozpoczął w 1964 r. na stanowisku kierownika obiektu w Przedsiębiorstwie Robót Kolejowych nr 5 w Katowicach, z którym był związany przez kolejnych 20 lat. Następnie przez 15 lat, pracując na stanowiskach menedżerskich dla Real-Bud oraz Frank-Bud, koordynował i nadzorował budowy m.in. Huty Katowice oraz Fabryki Samochodów Małolitrażowych w Tychach. Od początku swojej pracy zawodowej zaangażowany także w działalność stowarzyszeniową i społeczną wspierającą inżynierów budownictwa regionu śląskiego. Od 1998 r. związany z Bielskim Oddziałem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, gdzie do 2016 r. pełnił funkcję przewodniczącego zarządu, a od 2016 r. do chwili obecnej - wiceprzewodniczącego. W latach 1998-2012 członek Komitetu Organizacyjnego Warsztatów Pracy Projektanta Konstrukcji, a w latach 2003, 2007, 2011, 2015 i 2019 – jego przewodniczący. Od 1998 r. do 2021 r. był przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego Konferencji "Ekologia a Budownictwo". Organizator ponad 420 seminariów szkoleniowych podnoszących kwalifikacje zawodowe inżynierów i techników budownictwa. Aktywnie uczestniczył w organizowaniu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego Komitetu Założycielskiego Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Od momentu powstanie Śląskiej OIIB, przez trzy kolejne kadencje pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego okręgowej rady, a w latach 2002-2010 także sekretarza Rady Programowej "Informatora Śląskiej OIIB". Od 2018 r. jest członkiem okręgowej komisji kwalifikacyjnej, weryfikatorem oraz członkiem komisji egzaminacyjnych na uprawnienia budowlane. Był jednym z inicjatorów powołania i organizatorem Delegatury Śląskiej OIIB w Bielsku-Białej. Inicjator i organizator imprez integrujących członków Izby, m.in. zawodów narciarskich oraz regionalnych i ogólnopolskich turniejów brydżowych. Aktywnie działa także w strukturach krajowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Był delegatem na wszystkie krajowe zjazdy, a w latach 2010-2014 - członkiem Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.