Uchwała nr 53/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji do spraw cyfryzacji

 

Na podstawie § 3 pkt 17 w związku z § 6 ust.1 pkt 6 u ust.2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 23/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie Komisji do spraw cyfryzacji, zmienionej uchwałą Nr 4/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2022 r., uchwałą Nr 27/R/22 z dnia 7 września 2022 r. oraz uchwałą Nr 5/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 września 2022 r. w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

  1. w ust.5 w pkt 18 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 18 dodaje pkt 19 w brzmieniu:
    "19) Jacek Zabielski - Warmińsko-Mazurska OIIB.",
  2. w ust. 7 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i po pkt 9 dodaje pkt 10 w brzmieniu:
    "10) Jacek Zabielski - Warmińsko-Mazurska OIIB.".

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji do spraw cyfryzacji.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.