Uchwała nr 50/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2022

 

Na podstawie §14 ust. 4 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W budżecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2022 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 14/21 XX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 19 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2022 oraz uchwały Nr 28/22 XXI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 czerwca 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany:

 1. Wydatki:
  1. pozycja 2.1. otrzymuje brzmienie:
   "2.1. Utrzymanie biura 445.000 zł.",
  2. pozycja 2.2. otrzymuje brzmienie:
   "2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń 535.000 zł.",
  3. pozycja 2.4. otrzymuje brzmienie:
   "2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów" 133.000 zł.",
  4. pozycja 2.8. otrzymuje brzmienie:
   "2.8. Ryczałty 811.000 zł.",
  5. pozycja 2.10. otrzymuje brzmienie:
   "2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy 30.000 zł.",
  6. pozycja 2.11. otrzymuje brzmienie:
   "2.11. Delegacje i koszty transportu 400.000 zł.",
  7. pozycja 2.12. otrzymuje brzmienie:
   "2.12. Koszty zakupu "Inżyniera Budownictwa" ponoszone przez KR 480.000 zł.",
  8. pozycja 2.13. otrzymuje brzmienie:
   "2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji 764.000 zł.",
  9. pozycja 2.14. otrzymuje brzmienie:
   "2.14. Koszty zjazdu krajowego i uroczystej gali 20-lecia PIIB 393.000 zł.",
  10. pozycja 2.15. otrzymuje brzmienie:
   "2.15. Koszty szkoleń, konferencji, obsługi posiedzeń i komisji 320.000 zł.",
  11. pozycja 2.16. otrzymuje brzmienie:
   "2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 560.000 zł.",
  12. pozycja 2.17. otrzymuje brzmienie:
   "2.17. Koszty promocji, materiały prasowe 173.000,00 zł.",
  13. pozycja 2.22. otrzymuje brzmienie:
   "2.22. System Elektronicznej Obsługi Dokumentów 0,00 zł.",
  14. pozycja 2.23. otrzymuje brzmienie:
   "2.23. Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami 2.266.000,00 zł.",

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.