Uchwała nr 49/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie Zespołu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw organizacji 30 posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw organizacji 30 posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce, zwany dalej "Zespołem", w następującym składzie:
  1. kol. Roman Karwowski,
  2. kol. Zygmunt Rawicki,
  3. kol. Andrzej Pawłowski.
 2. Podczas pierwszego posiedzenia Zespół wybierze ze swojego składu Przewodniczącego Zespołu.

 

§ 2.

 1. Celem Zespołu jest przygotowanie, w porozumieniu i we współpracy z Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa, 30 posiedzenia izb i organizacji inżynierskich państw Grupy Wyszehradzkiej w Polsce w roku 2024, zwanego dalej "Posiedzeniem".
 2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
  1. ustalenie harmonogramu prac Zespołu, w tym ustalenie terminów i programów kolejnych posiedzeń,
  2. przygotowanie programu Posiedzenia, w tym kalendarium wydarzeń, uroczystości oraz imprez towarzyszących,
  3. wybór miejsca Posiedzenia,
  4. wybór prelegentów Posiedzenia,
  5. przygotowanie i realizacja założeń promocyjno - informacyjnych Posiedzenia,
  6. opracowanie listy zaproszonych na Posiedzenie gości,
  7. przygotowanie materiałów konferencyjnych, takich jak zaproszenia, foldery informacyjne i artykuły promocyjne,
  8. opracowanie budżetu Posiedzenia,
  9. współpraca z Komisją ds. Public Relations Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  10. współpraca z organizacjami współorganizującymi Posiedzenie,
  11. przygotowanie sprawozdania, w tym finansowego, z Posiedzenia.

 

§ 3.

Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień pomiędzy członkami Zespołu będzie dokonywana drogą elektroniczną.

 

§ 4.

Spotkania Zespołu odbywać się będą w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, lub w innym uzgodnionym przez członków Zespołu miejscu.

 

§ 5.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 6.

Nadzór nad Zespołem sprawuje Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 7.

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przyjęcia przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust.2 pkt 11.

 

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.