załącznik do uchwały

Uchwała nr 48/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie rozpatrzenia wniosków

 

Na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa rozpatrzyła wnioski złożone podczas XXI Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz podczas okręgowych zjazdów okręgowych izb inżynierów budownictwa w sposób określony w załączniku do niniejszej uchwały.

 

§ 2.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa upoważnia Przewodniczącego Komisji Wnioskowej do poinformowania wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia zgłoszonych przez nich wniosków.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.