załącznik nr 1 do uchwały (wstępny projekt aneksu Nr 3)

Uchwała nr 47/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie aneksu do umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie art. 33 pkt 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

  1. Przyjmuje się rekomendację zespołu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, w sprawie przyjęcia oferty i zawarcia z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. z siedzibą w Sopocie aneksu Nr 3 do umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zawartej w dniu 28 września 2020 roku nr UMP 114-0593/PIIB/2020, zmienionej aneksem Nr 1 zawartym w dniu 22 maja 2022 r. oraz aneksem Nr 2 zawartym w dniu 7 października 2022 r. dotyczącego współpracy w zakresie świadczenia usług pomocy prawnej dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w ramach programu "Asysta prawna dla inżyniera".
  2. Wstępny projekt aneksu Nr 3 stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

  1. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Skarbnika Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do wynegocjowania ostatecznej wersji aneksu Nr 3 wraz z umową o współpracy w zakresie świadczenia usług pomocy prawnej dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w ramach programu "Asysta prawna dla inżyniera" oraz regulaminu świadczenia usług pomocy prawnej dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w ramach programu "Asysta prawna dla inżyniera".
  2. Upoważnia się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do zatwierdzenia ostatecznej wersji aneksu Nr 3 wraz z umową o współpracy w zakresie świadczenia usług pomocy prawnej dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w ramach programu "Asysta prawna dla inżyniera" oraz regulaminu świadczenia usług pomocy prawnej dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w ramach programu "Asysta prawna dla inżyniera".
  3. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Skarbnika Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do podpisania aneksu Nr 3 wraz z umową o współpracy w zakresie świadczenia usług pomocy prawnej dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w ramach programu "Asysta prawna dla inżyniera" oraz regulaminu świadczenia usług pomocy prawnej dla członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w ramach programu "Asysta prawna dla inżyniera" zatwierdzonych przez Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi i Skarbnikowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.