Uchwała nr 46/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 listopada 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw przygotowania zmian przepisów prawa

 

Na podstawie § 3 pkt 17 w związku z § 6 ust.1 pkt 6 u ust.2 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 36/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 września 2022 r. w sprawie Komisji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw przygotowania zmian przepisów prawa, zmienionej uchwałą nr 7/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 28 września 2022 roku wprowadza się następujące zmiany:

  1. w § 1 w ust. 3 w pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
    "12) Bogdan Krawczyk - Łódzka OIIB.";
  2. w § 5 ust.1 otrzymuje brzmienie:
    "1. Komisja w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. opracuje plan pracy i przedstawi do zatwierdzenia przez Prezydium Krajowej Rady.".

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw przygotowania zmian przepisów prawa.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.