Uchwała nr 44/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne

 

Na podstawie art. 12 ust. 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Ustala się dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351), zwanej dalej "Prawem budowlanym", następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5a Prawa budowlanego:
  1. z tytułu kwalifikowania - 1200,00 zł,
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu - 1200,00 zł,
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu - 700,00 zł.
 2. Ustala się dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 Prawa budowlanego następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5b Prawa budowlanego:
  1. z tytułu kwalifikowania - 1800,00 zł,
  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu - 1800,00 zł,
  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu - 1000,00 zł.

 

§ 2.

Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

Uchyla się uchwałę nr 8/R/21 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne.

 

§ 4.

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się dotychczasową wysokość opłat.

 

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.