Uchwała nr 40/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 listopada 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa "Inżynier Budownictwa" w roku 2023

 

Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz §3 pkt 6 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz §13 pkt 8 zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa sfinansuje w roku 2023 zakup jedenastu numerów czasopisma "Inżynier Budownictwa" wydawanego przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o., zwanego dalej "Inżynier Budownictwa", w wysokości 2,00 zł netto za każdy egzemplarz w wersji elektronicznej.

 

§ 2.

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa współfinansują w roku 2023, na podstawie faktury wystawionej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, zakup dla każdego członka okręgowej izby jedenastu numerów czasopisma "Inżynier Budownictwa" w wysokości 0,30 zł netto za każdy egzemplarz elektroniczny wysłany do członka danej okręgowej izby.

 

§ 3.

Różnicę pomiędzy kosztami zakupu, o których mowa w §1, a współfinansowaniem okręgowych izb, o którym mowa w §2, w wysokości 1,70 zł netto za każdy wysłany do członka okręgowej izby egzemplarz elektroniczny czasopisma "Inżynier Budownictwa" poniesie Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

 

§ 4.

  1. Polska Izba Inżynierów Budownictwa ponosi w całości koszty zakupu egzemplarzy czasopisma "Inżynier Budownictwa" w wersji papierowej w ilości do 5000 egzemplarzy w roku 2023 w wysokości 3,90 zł netto za każdy papierowy egzemplarz wysyłany do wojewodów, prezydentów miast, starostów, burmistrzów, wójtów, wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz bibliotek wydziałów budownictwa wyższych uczelni i innych podmiotów.
  2. Koszty wysyłki papierowej wersji czasopisma "Inżynier Budownictwa" do podmiotów, o których mowa w ust.1, ponosi Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

 

§ 5.

  1. Wysyłka czasopisma "Inżynier Budownictwa" w wersji elektronicznej wykonywana jest przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa.
  2. Polska Izba Inżynierów Budownictwa ponosi koszty wysyłki do członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa elektronicznej wersji czasopisma "Inżynier Budownictwa.

 

§ 6.

Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. uczestniczy, na podstawie faktury wystawionej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, w kosztach wysyłki czasopisma "Inżynier Budownictwa", w wysokości 1,40 zł netto za każdy wysłany egzemplarz.

 

§ 7.

  1. Dopuszcza się możliwość finansowania przez Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa druku papierowej wersji czasopisma "Inżyniera Budownictwa" do celów informacyjnych, promocyjnych i marketingowych. w wysokości 3,90 zł netto za każdy zakupiony papierowy egzemplarz.
  2. Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa organizują i finansują w roku 2023 wysyłkę egzemplarzy czasopisma "Inżynier Budownictwa" w wersji papierowej do celów, o których mowa w ust.1.

 

§ 8.

Uchyla się:

  1. uchwałę nr 5/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wersji elektronicznej Inżyniera Budownictwa,
  2. uchwałę nr 35/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 7 września 2022 r. w sprawie elektronicznej wersji czasopisma Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa "Inżynier Budownictwa".

 

§ 9.

  1. Upoważnia się Prezesa i Skarbnika Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do zawarcia w imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z Wydawnictwem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. umowy na wydawanie i pokrywanie kosztów wysyłki miesięcznika Inżynier Budownictwa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale, poczynając od dnia 1 stycznia 2023 r.
  2. Upoważnia się Prezesa i Skarbnika Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do zawarcia w imieniu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa umów na wysyłkę miesięcznika Inżynier Budownictwa, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale, poczynając od dnia 1 stycznia 2023 r.

 

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.