Uchwała nr 36/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 września 2022 r.

w sprawie Komisji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw przygotowania zmian przepisów prawa

 

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Powołuje się Komisję Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw przygotowania zmian przepisów prawa, zwany dalej "Komisją".
 2. Przedmiotem prac Komisji jest przygotowanie, na podstawie propozycji okręgowych rad okręgowych izb inżynierów budownictwa oraz członków izby, zmian przepisów powszechnie obowiązujących z zakresu budownictwa, w tym ustawy - Prawo budowlane i ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.
 3. W skład Komisji wchodzą:
  1. Radziewski Tomasz - Przewodniczący,
  2. Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata - Dolnośląska OIIB,
  3. Zarzycki Rafał - Dolnośląska OIIB,
  4. Szcześniak Zbigniew - Lubelska OIIB,
  5. Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta - Mazowiecka OIIB,
  6. Bajno Dariusz - Opolska OIIB,
  7. Popławska Jolanta - Wielkopolska OIIB.
 4. Zobowiązuje się okręgowe rady okręgowych izb inżynierów budownictwa do zgłoszenia do Komisji propozycji zmian przepisów z zakresu budownictwa, w tym ustawy - Prawo budowlane i ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa w terminie do dnia 15 listopada 2022 r.

 

§ 2.

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 1. kierowanie pracami Komisji,
 2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
 3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
 4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz okręgowymi radami okręgowych izb inżynierów budownictwa,
 5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
 6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
 7. organizacja prac Komisji.

 

§ 3.

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.
 2. Posiedzenia Komisji są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu osobowego.
 3. Stanowiska Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym przy zachowaniu zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
 4. Z obrad Komisji i podjętych decyzji sporządza się protokół, który członkowie Komisji akceptują na kolejnym posiedzeniu.
 5. W razie konieczności zasięgnięcia opinii specjalistycznych Przewodniczący Komisji może zapraszać inne osoby do udziału w jej pracach.

 

§ 4.

 1. Komisja wybiera ze swojego grona sekretarza Komisji.
 2. Do zadań Sekretarza Komisji należy:
  1. przygotowanie projektu porządku obrad,
  2. zawiadamianie o posiedzeniach członków Komisji i osoby zaproszone,
  3. prowadzenie listy obecności członków Komisji na posiedzeniach,
  4. protokołowanie posiedzeń Komisji,
  5. prowadzenie dokumentacji pracy Komisji,
  6. dostarczenie członkom Komisji materiałów dotyczących porządku obrad,
  7. bieżące współdziałanie z biurem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 5.

 1. Komisja w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. opracuje plan pracy i przedstawi do zatwierdzenia przez Prezydium Krajowej Rady.
 2. Komisja w terminie do dnia 28 lutego 2023 r. przedstawi Krajowej Radzie propozycje zmian przepisów z zakresu budownictwa, w tym ustawy - Prawo budowlane i ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa.

 

§ 6.

Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do składania Prezydium Krajowej Rady oraz Krajowej Radzie informacji o stanie prac Komisji na każdym posiedzeniu.

 

§ 7.

Obsługę biurową i prawno-legislacyjną prac Komisji zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji.

 

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.