Uchwała nr 33/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 września 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji do spraw współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 16/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie Komisji do spraw współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

 1. Powołuje się na okres VI kadencji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Komisję do spraw współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwaną dalej "Komisją".
 2. Przedmiotem prac Komisji jest koordynacja form i programów współpracy między Polską Izbą Inżynierów Budownictwa i innymi samorządami zawodów zaufania publicznego realizowanych przez okręgowe izby inżynierów budownictwa, oraz rozwój tej współpracy na poziomie okręgowym i krajowym.
 3. Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Mieczysławowi Grodzkiemu.
 4. W skład Komisji wchodzą:
  1. Szczepański Janusz - Dolnośląska OIIB,
  2. Bobkowski Jarosław - Kujawsko-Pomorska OIIB,
  3. Gieroba Joanna - Lubelska OIIB,
  4. Burnos Ewa - Lubuska OIIB,
  5. Szer Jacek - Łódzka OIIB,
  6. Boryczko Mirosław - Małopolska OIIB,
  7. Cichocki Radosław - Mazowiecka OIIB,
  8. Molencki Mieczysław - Opolska OIIB,
  9. Dubik Grzegorz - Podkarpacka OIIB,
  10. Kwiatkowski Ryszard - Pomorska OIIB,
  11. Karwowski Roman - Śląska OIIB,
  12. Kuleszyński Józef - Świętokrzyska OIIB,
  13. Zdunek Marian - Warmińsko-Mazurska OIIB,
  14. Korzystka Adam - Wielkopolska OIIB,
  15. Motylak Krzysztof – Zachodniopomorska OIIB.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.