Uchwała nr 30/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 września 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 19/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1

 1. Powołuje się, na okres VI kadencji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Komisję Prawno-Regulaminową Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwaną dalej "Komisją".
 2. Przedmiotem prac Komisji jest monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie budownictwa, opiniowanie projektów aktów prawnych, w miarę potrzeb także ich opracowywanie oraz pomoc członkom Izby w wyjaśnianiu przepisów ich dotyczących.
 3. Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Tomaszowi Radziewskiemu.
 4. W skład Komisji wchodzą:
  1. Paginowska Danuta - Dolnośląska OIIB,
  2. Przybylski Adam - Kujawsko-Pomorska OIIB,
  3. Szcześniak Zbigniew - Lubelska OIIB,
  4. Gruszecki Mirosław - Lubuska OIIB,
  5. Stelągowski Krzysztof - Łódzka OIIB,
  6. Gabryś Elżbieta - Małopolska OIIB,
  7. Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta - Mazowiecka OIIB,
  8. Karpińska Grażyna - Opolska OIIB,
  9. Banaś Sławomir - Podkarpacka OIIB,
  10. Kłokowski Mariusz - Podlaska OIIB,
  11. Cychnerski Piotr - Pomorska OIIB,
  12. Stolarski Sławomir - Śląska OIIB,
  13. Marcinowski Tomasz - Świętokrzyska OIIB,
  14. Nowak Maciej - Warmińsko-Mazurska OIIB,
  15. Korzystka Adam - Wielkopolska OIIB,
  16. Kołoszuk Anatol - Zachodniopomorska OIIB.
 5. Zobowiązuje się wszystkie organy Krajowej Rady i okręgowych izb do zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących spraw prawnych lubb regulaminowych wyłącznie do Komisji Prawno-Regulaminowej.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.