Uchwała nr 27/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 września 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji do spraw cyfryzacji

 

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 23/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie Komisji do spraw cyfryzacji, zmienionej uchwałą Nr 4/P/22 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 3 sierpnia 2022 r. § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1.

 1. Powołuje się na okres VI kadencji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Komisję do spraw cyfryzacji Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwaną dalej "Komisją".
 2. Przedmiotem prac Komisji jest:
  1. aktualizacja i realizacja strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Inżynierów w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazanie sposobów realizacji tej strategii,
  2. przygotowanie do wdrożenia i wdrożenie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz zainteresowanych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, z uwzględnieniem technicznych możliwości Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Serwisu Budowlanego BUDINFO,
  3. podejmowanie innych działań związanych z cyfryzacją.
 3. W skład Komisji wchodzi:
  1. Zespół do spraw Building Information Modeling (BIM), zwany dalej "Zespołem BIM",
  2. Zespół do spraw Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), zwany dalej "Zespołem SEOD",
 4. Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Tomaszowi Piotrowskiemu.
 5. W skład Komisji wchodzą:
  1. Szczepański Janusz - Dolnośląska OIIB,
  2. Górecki Jarosław - Kujawsko-Pomorska OIIB,
  3. Różycki Zenon - Kujawsko-Pomorska OIIB,
  4. Adamczyk Jerzy - Lubelska OIIB,
  5. Ptaszyński Robert - Łódzka OIIB,
  6. Szer Jacek - Łódzka OIIB,
  7. Bereza Wiesław - Małopolska OIIB,
  8. Boryczko Mirosław - Małopolska OIIB,
  9. Garpiel Szczepan - Małopolska OIIB,
  10. Podhorecki Piotr - Mazowiecka OIIB,
  11. Chmura Piotr - Podkarpacka OIIB,
  12. Dubik Grzegorz - Podkarpacka OIIB,
  13. Ostrowski Krzysztof - Podkarpacka OIIB,
  14. Mojsiewicz Adam - Pomorska OIIB,
  15. Zimniak Piotr - Pomorska OIIB,
  16. Klikowicz Piotr - Śląska OIIB,
  17. Głębocka Anna - Wielkopolska OIIB,
  18. Piątkowski Andrzej - Wielkopolska OIIB.
 6. Funkcję Przewodniczącego Zespołu BIM powierza się Panu Ryszardowi Rotterowi.
 7. W skład Zespołu BIM wchodzą:
  1. Górecki Jarosław - Kujawsko-Pomorska OIIB,
  2. Adamczyk Jerzy - Lubelska OIIB,
  3. Ptaszyński Robert - Łódzka OIIB,
  4. Bereza Wiesław - Małopolska OIIB,
  5. Podhorecki Piotr - Mazowiecka OIIB,
  6. Ostrowski Krzysztof - Podkarpacka OIIB,
  7. Mojsiewicz Adam - Pomorska OIIB,
  8. Klikowicz Piotr - Śląska OIIB,
  9. Piątkowski Andrzej - Wielkopolska OIIB.
 8. Funkcję Przewodniczącego Zespołu SEOD powierza się Panu Romanowi Karwowskiemu.
 9. W skład Zespołu SEOD wchodzą:
  1. Boryczko Mirosław - Małopolska OIIB,
  2. Dubik Grzegorz - Podkarpacka OIIB,
  3. Szczepański Janusz - Dolnośląska OIIB,
  4. Szer Jacek - Łódzka OIIB.
 10. Zadaniem Zespołu BIM jest realizowanie strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca i roli Izby w tym procesie oraz wskazywanie sposobów realizacji tej strategii.
 11. Zadaniem Zespołu SEOD jest pełnienie funkcję pomocniczej, doradczej, nadzorczej i zatwierdzającej w postępowaniu mającym na celu wybór usługodawców i dostawców realizujących zamówienia związane z wykonaniem i wdrożeniem SEOD, w tym zatwierdzenie warunków specyfikacji istotnych warunków zamówienia na usługi i dostawy związane z wykonaniem i wdrożeniem SEOD oraz rozstrzygnięcia Komisji Przetargowej i Komisji do Spraw Zamówień oraz przedłożenie Krajowej Radzie do zatwierdzenia wyboru wykonawcy oraz projektu umowy, a w szczególności:
  1. opracowanie szczegółowego zakresu i wymagań SEOD,
  2. opracowanie harmonogramu wykonania i wdrażania SEOD,
  3. opracowanie kosztorysu wykonania i wdrożenia SEOD,
  4. współpraca z Komisją Przetargową i Komisją Do Spraw Zamówień w realizacji jej zadań mających na celu wybór usługodawców i dostawców realizujących zamówienia związane z wykonaniem i wdrożeniem SEOD, w tym w:
   1. opracowaniu kryteriów wyboru oraz w określeniu rodzajów dokumentów załączanych do ofert;
   2. przygotowaniu parametrów i standardów dla zamawianych towarów lub usług;
   3. porównaniu parametrów lub standardów określonych w ofertach z parametrami i standardami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
   4. porównaniu cen lub kosztów określonych w ofertach,
  5. zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej i Komisji Do Spraw Zamówień w sprawach wymienionych w pkt 4 oraz wyboru najkorzystniejszej oferty,
  6. prowadzenie z udziałem Komisji Przetargowej i Komisji Do Spraw Zamówień negocjacji z zachowaniem konkurencji,
  7. zatwierdzenie propozycji Komisji Przetargowej i Komisji Do Spraw Zamówień o wyborze najkorzystniejszej oferty w przypadku zamówień w trybie zapytania o cenę,
  8. przekazanie do zatwierdzenia przez Krajową Radę propozycji wyboru wybór usługodawców i dostawców realizujących zamówienia związane z wykonaniem i wdrożeniem SEOD dokonanych w trybie przetargu ograniczonego oraz negocjacji z zachowaniem konkurencji,
  9. udział w odbiorze SEOD po jego wykonaniu i wdrożeniu;
  10. nadzór i koordynacja wdrażania SEOD.".

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.