Uchwała nr 36/R/21 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie przekazania rocznych składek

 

 

Na podstawie § 3 pkt 6 oraz pkt 8 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Wyraża się zgodę na przekazanie rocznych składek za 2022 r. z tytułu członkostwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w: 

 

  1. Europejskiej Radzie Izb Inżynierskich (European Council of Engineers Chambers ECEC) w wysokości 6385,43 EUR,

  2. Europejskiej Radzie Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineers ECCE) w wysokości 4314,00 EUR. 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.