Uchwała nr 35/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie spłaty pożyczki

Na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 25 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty 125.201,26 zł. tytułem wcześniejszej spłaty pożyczki udzielonej przez Kujawsko-Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa umową z dnia 25 września 2017 r. nr UMP 114-0490/PIIB/2017-2 oraz na spłatę odsetek należnych Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa z tytułu udzielania pożyczki, w wysokości należnej na dzień spłaty.

 

§ 2.

Zobowiązuje się Skarbnika Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do ustalenia wysokości odsetek należnych Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz do protokolarnego zniszczenia weksla stanowiącego zabezpieczenie pożyczki, o której mowa w § 1.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.