Uchwała nr 34/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 15 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021

 

 

Na podstawie §14 ust. 4 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

W budżecie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 9/20 XIX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 20 czerwca 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021 wprowadza się następujące zmiany:

 

 1. Wpływy:

 2. dodaje się pozycję 1.6 w brzmieniu:

„1.6. Dotacja na termomodernizację budynku 1.168.587,98 zł.”

 1. podsumowanie otrzymuje brzmienie:

„Razem 10.250.587,98 zł.”,


 

2. Wydatki:

 1. pozycja 2.1. otrzymuje brzmienie:

„2.1. Utrzymanie biura 480.000 zł.”,

 1. pozycja 2.2. otrzymuje brzmienie:

„2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń 470.000 zł.”,

 1. pozycja 2.3. otrzymuje brzmienie:

„2.3. Usługi pocztowe, telekom., bankowe i inne” 155.000 zł.”,

 1. pozycja 2.4. otrzymuje brzmienie:

„2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów” 105.000 zł.”,

 1. pozycja 2.8. otrzymuje brzmienie:

„2.8. Ryczałty710.000 zł.”,

 1. pozycja 2.10. otrzymuje brzmienie:

„2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy 30.000 zł.”,

 1. pozycja 2.11. otrzymuje brzmienie:

„2.11. Delegacje i koszty transportu 80.000 zł.”,

 1. pozycja 2.13. otrzymuje brzmienie:

„2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji760.000 zł.”,

 1. pozycja 2.14. otrzymuje brzmienie:

„2.14. Koszty zjazdu krajowego 0 zł.”,

 1. pozycja 2.15. otrzymuje brzmienie:

„2.15. Koszty szkoleń i konferencji200.000 zł.”,

 1. pozycja 2.18. otrzymuje brzmienie:

„2.18.Koszty współpracy z zagranicą” 60.000 zł.”,

 1. pozycja 2.22. otrzymuje brzmienie:

„2.22. Spłata pożyczek z OIIB 2.828.587,98 zł.”,

 1. podsumowanie otrzymuje brzmienie:

„Razem: 10.250.587,98 zł.”.

 

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.