Uchwała nr 33/R/21
 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 
z dnia 15 grudnia 2021 r.
 
w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Inżynier Budownictwa” w roku 2022


 


 

Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz §3 pkt 6 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz §13 pkt 8 zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


 

§ 1.


 

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa sfinansuje w roku 2022 zakup jedenastu numerów czasopisma „Inżynier Budownictwa” wydawanego przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. w wysokości 2,00 zł netto za każdy egzemplarz w wersji papierowej.


 

§ 2.


 

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa współfinansują w roku 2022, na podstawie faktury wystawionej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, zakup dla każdego członka okręgowej izby jedenastu numerów czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wysokości 1,60 zł netto za każdy egzemplarz wysłany do członka danej okręgowej izby.


 

§ 3.


 

Różnicę pomiędzy kosztami zakupu, o których mowa w § 1, a współfinansowaniem okręgowych rad, o którym mowa w §2, w wysokości 0,40 zł netto za każdy wysłany do członka okręgowej izby egzemplarz poniesie Polska Izba Inżynierów Budownictwa.


 

§ 4.


 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ponosi w całości koszty zakupu egzemplarzy czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wysokości 2,00 zł netto za każdy egzemplarz wysyłany do wojewodów, prezydentów miast, starostów, burmistrzów, wójtów, wojewódzkich i powiatowych inspektorów nadzoru budowlanego oraz bibliotek wydziałów budownictwa wyższych uczelni i innych podmiotów.


 

§ 5.


 

  1. Koszty wysyłki czasopisma „Inżynier Budownictwa” ponosi Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

  2. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. uczestniczy, na podstawie faktury wystawionej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, w kosztach wysyłki czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wysokości 1,00 zł netto za każdy egzemplarz wysłany w formie papierowej.


 

§ 6.


 

W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszej uchwale stosuje się postanowienia uchwały nr 5/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wersji elektronicznej Inżyniera Budownictwa.


 

§ 7.


 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


 

§ 8.


 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.