Załącznik nr 1 do uchwały
Załącznik nr 2 do uchwały

 

Uchwała nr 32/R/21

z dnia 15 grudnia 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia wniosków

 

Na podstawie art. 33 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1

Krajowa Rada rozpatrzyła wnioski złożone podczas XX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz podczas okręgowych zjazdów okręgowych izb inżynierów budownictwa w sposób określony w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa upoważnia Przewodniczącego Komisji Wnioskowej do poinformowania wnioskodawców o sposobie rozpatrzenia przez Krajową Radę zgłoszonych przez nich wniosków.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.