Uchwała nr 30/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie częściowej spłaty pożyczki

Na podstawie art. 33 pkt. 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 25 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wyraża zgodę na wydatkowanie kwoty 400.000 zł. tytułem wcześniejszej spłaty części pożyczki udzielonej przez Wielkopolską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa umową z dnia 12 października 2017 r. nr UMP 114-0490/PIIB/2017-6.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.