Uchwała nr 28/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie nadania Medali Honorowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

 

Na podstawie § 6 ust. 1 statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 z dnia 27 września 2002 r. I Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w sprawie uchwalenia statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zmienionej uchwałą nr 3/03 z dnia 14 czerwca 2003 r., uchwałą nr 25/04 z dnia 19 czerwca 2004 r., uchwałą nr 31/06 z dnia 24 czerwca 2006 r., uchwałą nr 15/08 z dnia 20 czerwca 2008 r., uchwałą nr 19/13 z dnia 29 czerwca 2013 r., uchwałą nr 23/14 z dnia 27 czerwca 2014 r., uchwałą nr 8/15 z dnia 20 sierpnia 2015 r., uchwałą nr 10/20 z dnia 20 czerwca 2020 r. oraz uchwałą nr 9/21 z dnia 19 czerwca 2021 r. w związku z § 4 ust. 1 regulaminu nadawania Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa stanowiącego załącznik do uchwały nr 24/14 XIII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia „Medalu Honorowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa” uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Na wniosek okręgowej rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu Andrzejowi Nowakowi.

 

2. Na wniosek okręgowej rady Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadaje Medal Honorowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Panu Danielowi Pawlickiemu.

 

§ 2.

 

1. Wymienione w § 1 osoby swoją działalnością zawodową i społeczną przyczyniły się do rozwoju budownictwa i samorządności w naszym kraju oraz do wzrostu znaczenia w świadomości społecznej zarówno samej Izby, jako organizacji samorządowej, jak i zawodu inżyniera budownictwa, jako zawodu zaufania publicznego.

 

2. Pan Inż. Andrzej Nowak swoją ponad 40-letnią pracę zawodową przy projektowaniu obiektów budowalnych, rzeczoznawstwie budowlanym i jako biegły sądowy efektywnie łączył z działalnością społeczną. Do najważniejszych jego prac należą m.in.: projekt budynku biurowego „Elektrobudowy – Katowice”, projekt budynku Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach oraz autorski projekt i koordynacja realizacji pierwszej nowoczesnej agrobiogazowni w województwie śląskim dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Grodźcu Śląskim, w ramach programu źródeł odnawialnych. Od lat aktywnie uczestniczy także w pracach organizacji naukowo-technicznych i zawodowych, takich jak Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, czy Śląska Izba Budownictwa. W latach 1993-2016 pełnił funkcję przewodniczącego zarządu oddziału PZITB w Katowicach, a od 2016 r. do chwili obecnej – funkcję wiceprzewodniczącego. W tym czasie powołał Koło Absolwentów Szkół Budowlanych, przygotowujące młodzież do wykonywania zawodu i wejścia na rynek pracy. Pełnił także funkcję przewodniczącego Klubu Racjonalizacji i Wynalazczości, działającego przy oddziale PZITB w Katowicach, wspierając działania śląskich wynalazców przy przygotowaniu wniosków o udzielenie patentów oraz prawa ochronnego na wzory użytkowe. Dzięki jego zaangażowaniu powstał także Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa, organizujący cykliczne kursy przygotowujące do egzaminów na uprawnienia budowlane. Był jednym z inicjatorów powołania w 1998 r. Śląskiej Izby Budownictwa, organizacji samorządu gospodarczego zrzeszającej podmioty gospodarcze prowadzące działalność we wszystkich dziedzinach inwestycji i budownictwa, sektora spółdzielczości mieszkaniowej, zarządzania nieruchomościami oraz gospodarki komunalnej. Brał czynny udział w pracach Zespołu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa w województwie śląskim. Od momentu powstania Śląskiej OIIB nieprzerwanie do dnia dzisiejszego pełni funkcję zastępcy przewodniczącego okręgowej rady. Zaangażowany w organizację wielu przedsięwzięć na rzecz członków Śląskiej OIIB oraz zjazdów okręgowych, pełnił także funkcję przewodniczącego Komisji ds. zakupu siedziby Śląskiej OIIB, a następnie - przewodniczącego Zespołu ds. modernizacji nowej siedziby Śląskiej OIIB. Jeden z sygnatariuszy powołanego w 2008 r., przy współudziale Śląskiej OIIB, „Forum Budownictwa Śląskiego”, będącego platformą współdziałania samorządów zawodowych i gospodarczych oraz organizacji pozarządowych sektora budownictwa województwa śląskiego. Delegat na krajowe zjazdy Polskiej Izby Inżynierów w I, II, IV i V kadencji.

 

3. Dr inż. Daniel Pawlicki jest specjalistą w zakresie technologii prefabrykacji i konstrukcji monolitycznych oraz rzeczoznawcą budowlanym, który pracę zawodową od lat efektywnie łączy z działalnością naukową i społeczną. Promotor wielu prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich. Za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze wielokrotnie wyróżniany i nagradzany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Politechniki Poznańskiej. Był współautorem „Programu Rządowego 5” w zakresie monolitycznego budownictwa mieszkaniowego. Wdrażał go, w ramach nadzoru autorskiego rozszerzonego o technologie monolityczne letnie i zimowe oraz badania poligonowe, na budowach prototypowych w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Autor i współautor wielu ekspertyz oraz prac badawczo-rozwojowych z zakresu procesów budowlanych, a także projektów napraw obiektów budowlanych o konstrukcji tradycyjnej i uprzemysłowionej, w szczególności betonowych konstrukcji oczyszczalni ścieków oraz komór i kolektorów sanitarnych uszkodzonych przez korozję, dotyczących m.in.: przepompowni ścieków w Gnieźnie i Poznaniu, budowy wraz z naprawą konstrukcji osadników oczyszczalni ścieków COŚ w Koziegłowach, naprawy zbiorników fermentacji WKF w Koziegłowach, czy odbudowy czynnych kolektorów miejskich w Gnieźnie. Był także członkiem komisji egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przy Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu. Od lat aktywnie uczestniczy także w pracach organizacji naukowo-technicznych i zawodowych. Od 1973 r. jest członkiem Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, w którym pełnił wiele funkcji, w tym w latach 2002-2005 przewodniczącego Komitetu Szkolenia i Kształcenia Ustawicznego przy Zarządzie Głównym PZITB. Od 1999 r. jest także stałym arbitrem sądu polubownego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa. Pan Daniel Pawlicki aktywnie działa także w samorządzie zawodowym inżynierów budownictwa od momentu jego powstania. W latach 2002-2006 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, w latach 2006-2014 – funkcję przewodniczącego OKK, a od 2014 r. do chwili obecnej – funkcję sekretarza OKK. Aktywnie działa także w strukturach krajowych samorządu zawodowego inżynierów budownictwa. Był delegatem na wszystkie krajowe zjazdy PIIB w pięciu dotychczasowych kadencjach, a ponadto w latach 2002-2006 – członkiem Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.