Uchwała nr 27/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 20 października 2021 r.

w sprawie terminarza działań przygotowawczych

do XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego PIIB

 

 

Na podstawie §3 pkt 22 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się następujący terminarz działań przygotowawczych do XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanego dalej „Zjazdem”:

 

1) do dnia 15 lutego 2022 r. przygotowanie sprawozdań za 2021 r.:

a) Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,

b) Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,

c) Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

2) do dnia 25 lutego 2022 r. przekazanie Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz projektu sprawozdania Krajowej Rady za rok 2021;

3) do dnia 6 kwietnia 2022 r. przyjęcie przez Prezydium Krajowej Rady projektu sprawozdania Krajowej Rady oraz omówienie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;

4) do dnia 23 kwietnia 2022 r. odbycie okręgowych zjazdów sprawozdawczo-wyborczych;

5) do dnia 27 kwietnia 2022 r. zatwierdzenie przez Krajową Radę sprawozdania Krajowej Rady za rok 2021 oraz przyjęcie informacji o sprawozdaniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także omówienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej;

6) do dnia 30 kwietnia 2022 r. przekazanie Krajowej Radzie przez okręgowe rady uchwał podjętych na okręgowych zjazdach sprawozdawczo-wyborczych;

7) do dnia 10 maja 2022 r. przekazanie sprawozdań organów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2021 do opracowania graficznego;

8) do dnia 11 maja 2022 r. omówienie i przyjęcie przez Prezydium Krajowej Rady materiałów zjazdowych, w szczególności:

a) projektu porządku obrad Zjazdu,

b) projektu regulaminu obrad Zjazdu,

c) projektu budżetu na rok 2023,

d) wniosków i postulatów zgłoszonych przez okręgowe zjazdy sprawozdawczo-wyborcze,

e) projektu listy zaproszonych na Zjazd gości;

9) do dnia 25 maja 2022 r. odbycie posiedzenia Krajowej Rady, w celu zatwierdzenia materiałów zjazdowych przyjętych przez Prezydium Krajowej Rady;

10) do dnia 8 czerwca 2022 r. wysyłka zaproszeń na Zjazd wraz z materiałami zjazdowymi do delegatów oraz gości Zjazdu;

11) 24-25 czerwca 2022 r. Zjazd.

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.