Uchwała nr 15/R/21
 
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 
z dnia 1 września 2021 r.
 
w sprawie powołania Zespołu ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD)


 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


 

§ 1.

Powołuje się Zespół Krajowej Rady ds. Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), zwany dalej „Zespołem”, w składzie:

  1. Roman KARWOWSKI – Przewodniczący (Śląska OIIB);

  2. Tomasz PIOTROWSKI – Zastępca Przewodniczącego (Mazowiecka OIIB);

  3. Mariusz DOBRZENIECKI (Warmińsko-Mazurska OIIB);

  4. Grzegorz DUBIK (Podkarpacka OIIB);

  5. Janusz SZCZEPAŃASKI (Dolnośląska OIIB);

  6. Jacek SZER(Łódzka OIIB).


 

§ 2.

1. Celem Zespołu jest przygotowanie do wdrożenia Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD) oraz jego wdrożenie w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa oraz zainteresowanych okręgowych izbach inżynierów budownictwa, z uwzględnieniem technicznych możliwości Portalu członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Serwisu Budowlanego BUDINFO.

2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) opracowanie szczegółowego zakresu i wymagań SEOD;

2) opracowanie harmonogramu opracowania i wdrażania SEOD;

3) opracowanie kosztorysu wykonania i wdrożenia SEOD,

4) nadzór i koordynacja wdrażania SEOD.


 

§ 3.

  1. Przewodniczący Zespołu kieruje jego pracami, zwołuje posiedzenia i przydziela zadania poszczególnym członkom Zespołu.

  2. Przewodniczący Zespołu może zapraszać inne osoby do udziału w posiedzeniach Zespołu.


 

§ 4.

Przewodniczący Zespołu jest zobowiązany do składania Krajowej Radzie sprawozdania z działalności Zespołu.

§ 5.

 

Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień pomiędzy członkami Zespołu będzie dokonywana drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem Portalu członków PIIB. 


 

§ 6.

Zespół, za zgodą Krajowej Rady lub Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, może zlecać sporządzenie opinii, opracowań i ekspertyz niezbędnych do należytego wykonania zadań Zespołu.

§ 7.


 

Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków Zespołu przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym.


 
§ 8.


 Obsługę prac Zespołu zapewnia Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


 
§ 9.


 Nadzór nad terminową realizacją zadań Zespołu sprawuje Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


 
§ 10.


 

1. Zespół jest zobowiązany do przedstawienia Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdania z wykonania zadań zespołu w terminie do dnia 25 czerwca 2022 r

2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przyjęcia przez Krajową Radę sprawozdania, o którym mowa w ust.1. 


 

§ 11.


 Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 12.

 
 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.