Uchwała nr 8/R/21
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne

Na podstawie art. 12 ust. 5c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) uchwala się, co następuje:

§ 1

  1. Ustala się dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333), zwanej dalej „Prawem budowlanym”, następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5a Prawa budowlanego:

  1. z tytułu kwalifikowania – 1000,00 zł,

  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu – 1000,00 zł,

  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 600,00 zł.

  1. Ustala się dla uprawnień budowlanych, o których mowa w art. 14 ust. 3 pkt 5 i 6 Prawa budowlanego następującą wysokość opłat, o których mowa w art. 12 ust. 5b Prawa budowlanego:

  1. z tytułu kwalifikowania – 1550,00 zł,

  2. z tytułu przeprowadzenia egzaminu - 1550,00 zł,

  3. z tytułu ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu – 850,00 zł.

§ 2

Wysokość opłat za postępowanie kwalifikacyjne podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3

Uchyla się uchwałę nr 24/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne.

§ 4

Do spraw wszczętych i nie zakończonych decyzją ostateczną stosuje się dotychczasową wysokość opłat.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.