Uchwała nr 7/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

w sprawie zwołania XXI Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 


Na podstawie § 10 ust. 4 statutu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zwołuje XXI Krajowy Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w dniach 24-25 czerwca 2022 r. w Warszawie.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.