Załącznik do uchwały PDF

Uchwała nr 5/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 28 kwietnia 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020.

 

 

 


Na podstawie art. 33 pkt 12 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) uchwala się, co następuje:

§ 1.


1. Przyjmuje się sprawozdanie Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z działalności za rok 2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.
2. Upoważnia się Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do złożenia Krajowemu Zjazdowi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdania, o którym mowa w ust.1.


§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.