Uchwała Nr 3/R/2021

Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie powołania Zespołu Krajowej Rady do spraw organizacji obchodów

jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa.

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1

 

1. Powołuje się Zespół Krajowej Rady do spraw organizacji obchodów jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zwany dalej „Zespołem”, w następującym składzie:

1) Zygmunt Rawicki – Przewodniczący,

2) Andrzej Pawłowski,

3) Danuta Gawęcka,

4) Dariusz Karolak,

5) Józef Kluska.

2. Zespół, na wniosek przewodniczącego Zespołu, może uchwalić regulamin określający tryb pracy Zespołu.

 

§ 2

 

Na posiedzenia Zespołu z głosem doradczym są zapraszani, w szczególności:

 

 1. Aneta Grinberg-Iwańska - prezes zarządu Wydawnictwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o.,

 2. Adam Kuśmierczyk - dyrektor Krajowego Biura Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3

 

1. Celem Zespołu jest przygotowanie obchodów jubileuszu XX-lecia samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, zwanego dalej „Uroczystością”.

2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

1) ustalenie harmonogramu prac Zespołu,

2) przygotowanie projektu programu Uroczystości, w tym kalendarium Uroczystości,

3) wybór miejsca Uroczystości,

4) opracowanie listy zaproszonych gości,

7) przygotowanie materiałów promocyjno-konferencyjnych, w tym: zaproszeń, folderów informacyjnych, artykułów oraz innych materiałów okolicznościowych,

8) opracowanie projektu budżetu Uroczystości.

§ 4.

 

Wymiana materiałów, dokumentów i powiadomień pomiędzy członkami Zespołu będzie dokonywana drogą elektroniczną.

 

§ 5.

Zespół, za zgodą Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, może zlecać sporządzenie opinii, opracowań i ekspertyz niezbędnych do należytego wykonania zadań Zespołu.

§ 6.

 

Posiedzenia Zespołu odbywać się będą w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa lub w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków Zespołu przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym


§ 7.


Obsługę prac Zespołu zapewnia Krajowe Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 8.


Nadzór nad terminową realizacją zadań Zespołu sprawuje Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.


§ 9.

 

       1. Zespół jest zobowiązany do przedstawienia Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdania z wykonania zadań zespołu w terminie do dnia 30.06.2022 r.

       2. Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przyjęcia przez Krajową Radę sprawozdania, o którym mowa w ust.1.

 

§ 10.


Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 11.

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.