Uchwała nr 2/R/21

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych.

 

Na podstawie art. 33 pkt. 3, 11, 13 i 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 5,8, 13 i 25 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

1. Krajowa Rada Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa upoważnia Prezesa Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do przedstawienia właściwym organom władzy i administracji publicznej projektu ustawy o ułatwieniach w realizacji inwestycji liniowych.

 

2. Projekt ustawy, o którym mowa w ust.1, wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do uchwały.

 

§ 2.

Prezes Krajowej Rady poinformuje Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa o działaniach podjętych w celu wykonania uchwały.


§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Prezesowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.