Uchwała nr 21/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego.

 

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

  • 1.

 

W uchwale Nr 19/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

 

„6. Łódzka OIIB                  Jacek Szer”.

 

 

  • 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego.

 

 

  • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.