Uchwała nr 20/R/20 Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2020 roku

w sprawie przekazania rocznych składek.

 

 

Na podstawie § 3 pkt 6 oraz pkt 8 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

  • 1.

 

Wyraża się zgodę na przekazanie rocznych składek za 2021 r. z tytułu członkostwa Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w:

 

  • Europejskiej Radzie Izb Inżynierskich (European Council of Engineers Chambers ECEC) w wysokości 6256,57 EUR,
  • Europejskiej Radzie Inżynierów Budownictwa (European Council of Civil Engineers ECCE) w wysokości 4314,00 EUR.

 

  • 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.

 

  • 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.