Uchwała nr 18/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 grudnia 2020 r.

w sprawie zatwierdzenia aktualizacji budżetu PIIB na rok 2020

 

 

Na podstawie §14 pkt 4 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 • 1

 

Krajowa Rada PIIB zatwierdza aktualizację budżetu na rok 2020.

Aktualizacja obejmuje następujące pozycje budżetu:

 

 

Wydatki-koszty:

 1. Zwiększa się poz. 2.1. „Czynsze i utrzymanie biura, wynajęcie sal” o kwotę 400.000 zł do kwoty 660.000 zł.
 2. Zwiększa się poz. 2.2. „Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń” o kwotę 290.000 zł do kwoty 550.400 zł.
 3. Zmniejsza się poz. 2.5. „Płace” o kwotę 200.000 zł do kwoty 2.185.000 zł.
 4. Zwiększa się poz. 2.7. „ZFŚS” o kwotę 10.000 zł do kwoty 44.000 zł.
 5. Zwiększa się poz. 2.8. „Ryczałty” o kwotę 30.000 zł do kwoty 680.000 zł.
 6. Zmniejsza się poz. 2.9. „Ekwiwalenty” o kwotę 100.000 zł do kwoty 240.000 zł.
 7. Zmniejsza się poz. 2.11. „Delegacje i koszty transportu” o kwotę 350.000 zł do kwoty 150.000 zł.
 8. Zwiększa się poz. 2.13. „Koszty kolportażu i masowej korespondencji” o kwotę 130.000 zł do kwoty 590.000 zł.
 9. Zmniejsza się poz. 2.14. „Koszty zjazdu krajowego” o kwotę 130.000 zł do kwoty 170.000 zł.
 10. Zmniejsza się poz. 2.15. „Koszty szkoleń i konferencji” o kwotę 180.000 zł do kwoty 120.000 zł.
 11. Zwiększa się poz. 2.17. „Koszty promocji, materiały prasowe” o kwotę 10.000 zł do kwoty 160.000 zł.
 12. Zmniejsza się poz. 2.18. „Koszty współpracy z zagranicą” o kwotę 15.000 zł do kwoty 92.000 zł.
 13. Zmniejsza się poz. 2.19. „Nagrody fundowane przez PIIB” o kwotę 20.000 zł do kwoty 18.000 zł.
 14. Zwiększa się poz. 2.20. „Koszt elektronicznego dostępu do norm” o kwotę 75.000 zł do kwoty 205.000 zł.
 15. Zwiększa się poz. 2.22. „Spłata pożyczek z OIIB” o kwotę 50.000 zł do kwoty 1.455.000 zł.

 

Suma wydatków nie ulega zmianie.

 

 • 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady.

 • 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.