Uchwała nr 16/R/20
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 21 października 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia wydatków na czasopismo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa „Inżynier Budownictwa” w roku 2021.

Na podstawie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) oraz §3 pkt 6 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się oraz §13 pkt 8 zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Samorząd zawodowy inżynierów budownictwa sfinansuje w roku 2021 zakup jedenastu numerów czasopisma „Inżynier Budownictwa” wydawanego przez Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. w wysokości 2,00 zł netto za każdy egzemplarz w wersji papierowej.

§ 2.

Okręgowe Izby Inżynierów Budownictwa współfinansują w roku 2021, na podstawie faktury wystawionej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, zakup dla każdego członka okręgowej izby jedenastu numerów czasopisma „Inżynier Budownictwa”  w wysokości 1,60 zł netto za każdy egzemplarz wysłany do członka danej okręgowej izby.

§ 3.

Różnicę pomiędzy kosztami zakupu, o których mowa w § 1, a współfinansowaniem okręgowych izb, o którym mowa w §2, w wysokości 0,40 zł netto za każdy wysłany do członka okręgowej izby papierowy egzemplarz czasopisma „Inżynier Budownictwa” poniesie Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

§ 4.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa ponosi w całości koszty zakupu papierowych egzemplarzy czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wysokości 2,00 zł netto za każdy egzemplarz wysyłany do wojewodów, prezydentów miast, starostów, burmistrzów, wójtów, wojewódzkich i powiatowych  inspektorów nadzoru budowlanego oraz bibliotek wydziałów budownictwa wyższych uczelni i innych podmiotów.

§ 5.

  1. Koszty wysyłki czasopisma „Inżynier Budownictwa” ponosi Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
  2. Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sp. z o.o. uczestniczy, na podstawie faktury wystawionej przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa, w kosztach wysyłki czasopisma „Inżynier Budownictwa” w wysokości 1,00 zł netto za każdy egzemplarz wysłany w formie papierowej.

§ 6.

W zakresie nieuregulowanym odmiennie w niniejszej uchwale stosuje się postanowienia uchwały nr 5/R/19 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie wersji elektronicznej Inżyniera Budownictwa.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.