Uchwała nr 15/R/20

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 21 października 2020 r.

w sprawie terminarza działań przygotowawczych

do XX Krajowego Zjazdu Sprawozdawczego PIIB.

 

 

Na podstawie §3 pkt 22 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się następujący terminarz działań przygotowawczych do XX Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanego dalej „Zjazdem”:

 

 1. do dnia 15 lutego 2021 r. przygotowanie sprawozdań za 2020 r.:
 • Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej,
 • Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,
 • Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 1. do dnia 26 lutego 2021 r. przekazanie Krajowej Komisji Rewizyjnej sprawozdań Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej oraz projektu sprawozdania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020;
 2. do dnia 7 kwietnia 2021 r. przyjęcie przez Prezydium Krajowej Rady projektu sprawozdania Krajowej Rady oraz omówienie sprawozdań Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
 3. do dnia 24 kwietnia 2021 r. odbycie okręgowych zjazdów sprawozdawczych;
 4. do dnia 28 kwietnia 2021 r. zatwierdzenie przez Krajową Radę sprawozdania Krajowej Rady za rok 2020 oraz przyjęcie informacji o sprawozdaniach Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, a także omówienie sprawozdania Krajowej Komisji Rewizyjnej;
 5. do dnia 30 kwietnia 2021 r. przekazanie Krajowej Radzie przez okręgowe rady uchwał podjętych na okręgowych zjazdach;
 6. do dnia 10 maja 2021 r. przekazanie sprawozdań organów izby za rok 2020 do opracowania graficznego;
 7. do dnia 12 maja 2021 r. omówienie i przyjęcie przez Prezydium Krajowej Rady materiałów zjazdowych, w szczególności:
 • projektu porządku obrad Zjazdu,
 • projektu regulaminu obrad Zjazdu,
 • projektu budżetu na rok 2022,
 • wniosków i postulatów zgłoszonych przez okręgowe zjazdy,
 • projektu listy zaproszonych na Zjazd gości;
 1. do dnia 26 maja 2021 r. odbycie posiedzenia Krajowej Rady, na którym następuje zatwierdzenie materiałów zjazdowych przyjętych przez Prezydium Krajowej Rady;
 2. do dnia 4 czerwca 2021 r. wysyłka zaproszeń na Zjazd wraz z materiałami zjazdowymi do delegatów oraz gości Zjazdu;
 3. 18-19 czerwca 2021 r. Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

 

 

§ 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Krajowej Rady PIIB.

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.